תנאי שימוש

תנאי שימוש ותקנון אתר DIRECT -LAWYER

תנאי שימוש אלה חלים על השימוש של כל משתמש של אתר האינטרנט בכתובת של           www.direct-lawyer.com (להלן :"האתר) וכן כל השירותים הנגישים באמצעות האתר (ביחד להלן : , "השירותים").   אנא קראו תנאי שימוש אלה בתשומת לב רבה.

מודגש כי על ידי שימוש בשירותים לרבות אך לא רק בביקור או גלישה באתר, הנך מתחייב לתנאי תנאי השימוש אלה.

אם אינך מסכים לתנאי שימוש אלה, ולמדיניות הפרטיות של האתר , אינך רשאי להשתמש בשירותים של האתר.

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל את החשבון של עו"ד  ו/או את ההשתתפות של הלקוח, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, אם ראתה שאינך עומד בהוראה מהוראות תנאי השימוש אלה.

סיכום של השירותים המוצעים במסגרת האתר

האתר מספק פלטפורמה מבוססת אינטרנט המאפשרת למשתמשים לתקשר ולנהל מתחם עבודה וירטואלי של קבלת שירותים משפטיים ן ( להלן: "הפרויקט" ו/או "משתמש יוצר"  בהתאמה) :

השירותים מאפשרים למשתמשים לקבל שירותים משפטיים שונים ( להלן : " שירותים משפטים " ).

מנהל האתר יספקו פרטים על השירותים המשפטיים של המשתתפים לרבות: מסמכים ופרטי עו"ד.

משתמש יכול לבחור לרכוש מסמך משפטי ו/או לרכוש שעות יעוץ משפטי .

יודגש, כי התשלום של המשתמש איננה ניתנת להחזרה.

במידה והתשלום של המשתמש נכשל מסיבה כלשהי, על המשתמש האחריות לסדר התשלום לאלתר, על מנת להיות זכאי להיות משתמש ולקבל את השירות המשפטי הרלוונטי.

כל תשלום מצד משתמש יעברו לידי עו"ד בניכוי עמלה של מנהל האתר ו/או ודמי ניהול.

Direct Lawyer  אינה אחראית ולא תישא באחריות לכל עסקאות ו/ או בעניינים מכל סוג ומין שהוא המצויים בין משתמשים לבין עו"ד.

Direct Lawyer אינה אחראית ולא תישא באחריות לעסקאות ו/ או לקבלת ו/או אספקת התגמול אותו הבטיח עו"ד ו/או לעניינים שבין משתמשים ולעו"ד.

Direct Lawyer איננה צד ואינה בורר בחילוקי דעות ו/ או סכסוכים בין המשתמשים לביו עו"ד ולא תהיה אחראית לביצוע ואינו אחראי לכל נזק או הפסד שייגרם כתוצאה מכל עניינים כאלה .

Direct Lawyer איננה אחראית על בדיקת השירותים המשפטיים והמשתמש ועו"ד אחראים באופן בלעדי על ביצוע השירותים המשפטיים המוצעים לרבות בדיקות נאותות וקביעת תוקפו ואמינותו של השירות המשפטי שעליו המשתמש מסתמך.

Direct Lawyer רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לשנות את מעמדו של העו"ד ו/ או להשעות ו/או לבטל ו/או להסיר את החשבון של עו"ד מבלי לספק כל סיבה שהיא.

Direct Lawyer שומרת לעצמה את הזכות לבטל, להסיר, להפריע או להשעות את כל או בכל עת ללא מתן כל סיבה שהיא את השירותים המשפטיים כולם ו/או בחלקן.

Direct Lawyer  מבהירה כי אין לה שום התחייבות ו/או ערבויות כלשהן בנוגע לביצועים ו/או להגינות של השירותים המשפטיים, ואין לה כל התחייבות להבטיח את הקבלה המלאה של מטרת השירותים המשפטיים.

גישה לשירות Direct Lawyer

עם הרשמת עו"ד לאתר עו"ד יקבל שם וסיסמה, כל פרטי המשתמש חסויים ואסור לעו"ד להעביר אותם לצד ג'.

כדי להיות זכאי להשתמש בשירותים, עליך לעמוד בכל הקריטריונים הבאים:

  1. העו"ד מחזיק ברישיון עריכת דין בתוקף.
  2. העו"ד מחזיק בפוליסה ביטוח מקצועית בתוקף.
  3. Direct Lawyer  לא הגבילה אותך ו/או חסמה אותך בעבר מלהשתמש במי מהשירותים אותם היא מציעה.
  4. הינך מנהל חשבון אחד בלבד .
  5. יש לך יכולת וסמכות לעמוד בתנאי התקנון על פי כל דין.
  6. אינך מפר כל הסכם בו הינך מחוייב ואינך גורם להפרת הסכם .
  7. כל פרטי הרישום שאתה שולח הינם נכונים .
  8. הנך מתחייב שלא לפגוע בזכויות  Direct Lawyer  לרבות זכויות קניין רוחני כגון זכויות יוצרים או סימני מסחר.

כללי התנהגות כלליים

השירותים עשויים לאפשר למשתמשים להוסיף, ליצור, לטעון, להגיש, להפיץ, לאסוף, או לכתוב תוכן, לרבות טקסט ,קטעי וידאו, קטעי אודיו, הערות שנכתבו בפורום, נתונים, תמונות, סקריפטים, גרפיקה, טקסט מידע תוכנה או אחר (להלן, "תוכן המשתמש היוצר"). לצורך תנאי השימוש אלה, המונח "תוכן" יכלול, ללא הגבלה, כל העלאת חומרים לאתר על ידי המשתמש לרבות, וידאו, קטע קול, תגובה בפורום בכתב, מידע, נתונים, טקסט, תמונה, תוכנה, תסריט, גרפיקה.

המשתמש היוצר ו/או המשתמש התומך מסכים ומתחייב שלא להשתמש בשירותים לכל מטרה שהיא אסורה על פי תנאי השימוש, או החוק כלשהו.

המשתמש היוצר מתחייב שכל חומר שהנך מעלה לאתר וכל תוכן המשתמש שלך הינו מקורי ואינו מפר זכויות יוצרים .

למען הסר כל ספק יובהר, כי השירותים המוצעים באתר הינם לשימוש אישי ולא מסחרי .

בעת שימוש בשירותים המוצעים באתר, אתה , המשתמש היוצר ו/או המשתמש התומך מסכים ומתחייב שלא:

להעלות, לפרסם, לשלוח בדואר אלקטרוני או להפוך לזמין כל תוכן שאינו חוקי, מזיק, מאיים, גס, מטריד, נזיקין, פרטיות המשמיצה, וולגרית, גסה, מוציאה דיבה, פולשני של אחר, אלים, או גזעי, אתני או מעורר התנגדות;

שלא להתחזות לכל אדם או ישות, לרבות, אך לא רק, בעלי האתר, או להצהיר באופן כוזב או אחר לסלף את קשריך עם אדם או גוף;

שלא להעלות, לפרסם, לשלוח בדואר אלקטרוני או בדרך אחרת להפוך זמין לכל תוכן שאין לך זכות להעמיד לרשות הרבים על פי כל דין או על פי יחסי חוזה או נאמנות (כגון מידע פנימי, מידע סודי ,קנייני שנלמד או כחלק מיחסי עבודה או במסגרת הסכמים אי גילוי);

שלא להעלות, לפרסם, לשלוח בדואר אלקטרוני או בדרך אחרת להפוך את כל תוכן שמפר כל פטנט, סימן מסחר, סוד מסחרי, זכויות יוצרים או זכות קניינית אחרת של צד ג';

שלא להעלות, לפרסם, לשלוח בדואר אלקטרוני או להפוך לזמין בדרך אחרת כל פרסום בלתי רצוי או בלתי מורשה, חומרי קידום מכירות, "דואר זבל", "דואר זבל", "מכתבי שרשרת", "משחקי פירמידה", או כל צורה אחרת של שידול;

שלא להעלות, לפרסם, לשלוח בדואר אלקטרוני או בדרך אחרת להפוך זמין כל חומר המכיל וירוסים או כל קוד מחשב, קבצים או תוכניות אחרות שתוכננו כדי להפריע, להרוס או להגביל את התפקוד של כל תוכנה או חומרה או ציוד תקשורת;

שלא להפריע או לשבש את השירותים או שרתים או רשתות מחוברות לשירותים, או שלא לציית לדרישות, נהלים, מדיניות או תקנות של רשתות המחוברות לשירותים;

שלא להטריד אחר;

שלא לאסוף או לאחסן נתונים אישיים אודות משתמשים אחרים;

שלא לספק, או מציע לספק כל, ייעוץ פיננסי, השקעת מס או שירותי חיתום.

ל Direct Lawyer הזכות להסיר, לחסום לערוך או לשנות את תכנים כלשהם לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות אך לא רק כל הגשה של חומרים של משתמש יוצר ו/או תומך, מאתר האינטרנט ללא הודעה מוקדמת .

משתמשים תומכים ומשתמשים יוצרים  מצהירים כי ידוע להם שהאתר אינו נותן ייעוץ פיננסי, ייעוץ בנושא השקעות ו/או ייעוץ משפטי .

המשתמשים היוצרים והמשתתפים התומכים מצהירים כי אינם  ברוקרים / סוחרים או חתמים של ניירות ערך ואינם מיצגים, מממנים או נותני חסות של אלה.

המשתמש היוצר מתחייב שלא להציע לספק או לספק בפועל ("תגמול אסור") הבא:

מניות, מניות, אג"ח, אופציות, חוזים עתידיים או עניין השקעה בכל צורה של ישות משפטית או רכוש או כל מכשיר פיננסי שעשוי להיות כפוף לכללים החלים ניירות ערך או בתקנות ניירות ערך.

שירותי מין, מוצרים למבוגרים בכיוון או שירותים, ובכלל זה פורנוגרפיה, חומרים מיניים מפורשים, או שירותי היכרויות לצרכי מין;

מוצרי אלכוהול או טבק;

תרופות, בין אם ציוד חוקי או לא חוקי, סמים, חומרים מפוקחים ומכשור רפואי;

הימורים , תגמולים אשר יש בהם  הימורים;

כלי נשק, כלי נשק וחומרים מסוכנים;

תגמולים הפוגעים בזכויות הקניין הרוחני של צדדים שלישיים, לרבות תוכנות פירטיות ומוצרים מזויפים;

אגרות ותשלומים

הרישום באתר הינו בחינם.

Direct Lawyer   וספק התשלומים וסליקת האשראי ו/או paypal  ו/או חברה דומה גובים עמלות ודמי ניהול כמפורט בתקנון זה.

משתמשים יוצרים ותומכים צריכים לספק פרטים של כרטיס אשראי האישים שלהם או שניתנה להם הרשאה לשימוש בו ושהינו בתוקף ו/או של חשבון paypal   ו/או חברה דומה אשר אומת .

משתמשים יוצרים יוכלו לתת את פרטי חשבון הבנק שלהם שאומתו .

PayPal ו/או חברה דומה וחברות כרטיסי האשראי גובים עמלת עסקה בזמן התשלום. סכום זה אינו ניתן להחזרה.

למען הסר ספק הנך אחראי לתשלום כל המסים החלים קשורים לשימוש באתר האינטרנט שלך ובהקשר לשירותים ולקבלת התגמולים.

עו"ד יחוייבו בדמי ניהול עבור השירותים, השווים לשיעור 20%  של מערך הכולל של הכספים שנאספו. דמי ניהול ישולמו ישירות ל Direct Lawyer  מספק התשלום הרלוונטי והיתרה הנותרת תופקד בחשבון הבנק של עו"ד . להסרת הספק, דמי הניהול לשירותים אינם בתמורה לכל חיתום של מסע פרסום, או הנפקה או מכירה של ניירות ערך.

קישורים מהאתר

האתר מכיל קישורים לאתרים ושירותים המסופקים על ידי צדדים שלישיים אחרים, קישורים אלה ניתנים לצורך מידע בלבד. ל –  Direct Lawyer אין שליטה על התוכן של הקישורים ואין לאתר כל אחריות לכל אובדן או נזק ו/או מצג כלשהו שיכול לנבוע מהם.

התוכן המוצע באתר אינו ניתן להעברה או לשימוש, לשינוי ולשכפול אלא אך ורק לצורך שימוש אישי ולא מסחרי במסגרת האתר בלבד.

אם ברצונך לעשות כל שימוש בחומר או תוכן באתר שלנו חוץ מזה שנקבע בתנאי שימוש אלה, עליך לקבל אישור בכתב מ Direct Lawyer  ניתן לשלוח בקשות באמצעות האימייל

זכויות קניין רוחני

על ידי הגשת תוכן לאתר על ידי משתמש יותר באתר או בדרך אחרת באמצעות השירותים, אתה :

מצהיר בכך שאתה יכול להיות מזוהה בפומבי על ידי שם המשתמש שלך בשיתוף עם כל החומר אותו העלית והינך מעניק בזאת ל- Direct Lawyer  רישיון עולמי, לא בלעדי, תמידי, בלתי חוזר, ללא תמלוגים וללא תמורה ששולמה, לשדר, להשמיע, לעלות את החומרים שהעלית במסגרת יחסי ציבור של האתר, להמיר, להעתיק, להציג, לשווק, למכור, להפיץ, לערוך, לשנות, לשכפל, להפיץ, ולהכין יצירות נגזרות.

כל משתמש יוצר מצהיר ומתחייב, שהוא יכול להוכיח לשביעות רצונה המלא של Direct Lawyer  על פי בקשה את כל הזכויות לכל התכנים שהעלה לאתר וכי יש לו את כל הסמכות המלאה לפעול בנוגע לתוכן שהעלה לאתר ולהציע את התגמולים אותם הוא מציע .

כתב ויתור אחריות

השירות מסופק "AS IS" ו"זמין", ללא אחריות כלשהי, מפורשת או משתמע, לרבות, אך לא רק, אחריות משתמעת לבעלות, אי – הפרה, לסחירות והתאמה למטרה מסוימת, למצגים וכל אחריות משתמעת לרבות מנוהג מסחרי, אשר כולם מוכחשים במפורש.

הגבלת האחריות

בשום מקרה Direct Lawyer  נושאי המשרה, הדירקטורים, העובדים, או סוכניה לא יהיו אחראים כלפיך בגין כל נזק ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד, עונשי, נגרר לרבות אך לא רק, נזקים בגין אובדן רווחים, מוניטין, שימוש, נתונים או הפסדים אחרים בלתי מוחשיים ולנזקים הנובעים מ: שגיאות , טעויות הטעיות מצגי שווא או אי דיוקים בתוכן;

פרטיות

על ידי שימוש בשירותים, אתה מסכים שפרטי החשבון שלך ומידע אישי אחר שנמסר לנו יהיו כפופים למדניות הפרטיות של האתר .

שינויים בתנאי שימוש אלה ובתקנון

 Direct Lawyerשומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדית, לשנות או להחליף את תנאי השימוש אלה או להשעות או להפסיק את השירותים או חלק מהם (לרבות, ללא הגבלה, את הזמינות של כל תכונה, מסד נתונים, או תוכן או שירות מסויים) בכל עת על ידי פרסום הודעה באתר האינטרנט או על ידי שליחת דואר אלקטרוני או ע"י הודעה בתקנון. כל שינוי כאמור יחליף את כל הגרסאות הקודמות של תנאי השימוש והתקנון.

האחריות שלך כמשתמש לבדוק את תנאי השימוש מעת לעת ואת השינויים.

המשך השימוש שלך כמשתמש בשירותים, לאחר פרסום שינויים כלשהם בתנאי שימוש אלה, מהווה הסכמה לשינויים אלה.

תנאי שימוש אלה הם אישיים לכל משתמש, ולא להמחאה, להעברה או sublicensable על ידי המשתמש אלא בהסכמה מראש ובכתב של Direct Lawyer

 Direct Lawyerרשאית להמחות, להעביר או לאצול מזכויותיה וחובותיה ללא הסכמה.

אין ולא יווצרו בין  Direct Lawyer  למשתמשים באתר יחסי סוכנות, שותפות, מיזם משותף, או יחסי עבודה כתוצאה מהשימוש בשירותים המוצעים באתר .

משרד עורכי דין אהרון שוורץ  נותנים ייעוץ משפטי להנהלת האתר בלבד.

הדין החל הינו הדין במדינת ישראל.

סמכות השיפוט הינה לבית המשפט במחוז תל אביב.

ביטול עסקה

ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ובכלל זה אישור חריגים למורשים.

הנך מסכים שתנאי השימוש אלה מהווים את הסכם בין Direct Lawyer   לבינך כמשתמש יוצר ו/או כמשתמש תומך ו/או כעו"ד ו/או כמשתמש

שיתוף

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב pinterest
שיתוף ב print
שיתוף ב email